Registruojant automobilį bet kurioje ES šalyje, reikia įsigyti vairuotojo civilinės atsakomybės draudimą. Tai privalomasis draudimas, galiojantis visose kitose ES šalyse. Juo apsidraudus, eismo įvykio dėl vairuotojo kaltės atveju atlyginama fizinė ir materialinė žala tretiesiems asmenims.. Tačiau ar daug kas galėtų pasakyti, kokius panašumus ir skirtumus turi privalomas civilinis draudimas kaimyninių šalių ?

Privalomo draudimo skirtumai tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių aptariami žemiau

 

Sutrumpinimai:

Lietuva: Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas „TPVCA

Lenkija: Civilinė atsakomybė „OC(pl. Odpowiedzialność cywilna)

 

Lenkija (PZU draudimas) Lietuva (BTA draudimas)

 

1. Civilinio draudimo galiojimo teritorija: Privalomas transporto priemonių civilinis draudimas galioja už Lenkijos teritorijos sienų (galioja daugumą ES šalių). Žalia korta reikalingas tik NVS šalyse (pavyzdžiui: Rusija, Baltarusija, Ukraina, Turkija ir kitos šalys). BET, rekomenduojam žalią kortą turėti visada, išvažiuojant už PL ribų. Privalomas civilinis draudimas galioja tik Lietuvoje, išvažiuojant už LR ribų reikalinga žalioji kortelė.

 

2. Draudimo sumos: 5.210.000 € dėl žalos asmeniui; 5.000.000 € dėl žalos asmeniui;
1.050.000 € dėl žalos turtui. 1.000.000 € dėl žalos turtui.

 

3. Klientų paskirstymas: Teikiant pasiūlymą draudikas atsižvelgiama į turimą parką: Teikiant pasiūlymą draudikas atsižvelgiama į turimą parką:
– Individualus klientas (fizinis ar juridinis asmuo iki 5 transporto priemonių) – Mažas klientas iki 5 transporto priemonių
– Mažas klientas (juridinis asmuo virš 5 transporto priemonių) – Klientas virš 5 transporto priemonių
– Vidutinis klientas
– Didelis klientas

 

4. Eismo įvykio pranešimas: Kuo greičiau, kiek tai įmanoma, termino įvardinto nėra. Informuoti draudiką per 3 darbo dienas.

 

5. Sutarties trukmė: TPVCA sutartis (polisas) tik metams (pasirinkimo galimybės nėra, tokia tvarka visuose draudimo bendrovėse Lenkijoje). Mokėjimas galimas per kelis kartus. Išimtis: kas vykdo veiklą (parduoda automobilius) – 30 dienų laikotarpiui įmanomi draudimai arba jeigu transporto priemonė registruota laikinai 30 dienų – atitinkamai draudimas tam laikotarpiui. TPVCA sutartis (polisas) galimas tiek metams tiek keliems mėnesiams. Mokama per vieną kartą už tokį laikotarpį, už kokį sudarytą sutartis. Įmanomas mokėjimas per kelis kartus tiesioginio debeto pagalba.

 

6. Sutarties sudarymas: Civilinis privalomas draudimas – vėliausiai registruojant transporto priemonę ar išvažiuojant į gatvę. Nors ir transporto priemonė neeksploatuojama – turi būti apdrausta. Draudimas turi galioti visą laiką. Civilinis privalomas draudimas – vėliausiai registruojant transporto priemonę ar išvažiuojant į gatvę.
Rizika: bauda (žiūrėti žemiau).

 

7. Taikomos sankcijos be TPVCA draudimo (nors ne ekploatuojama transporto priemonė bet registruota): Baudos, neturint privalomo civilinio draudimo: Baudų nėra, nebent po 6 mėn. REGITRA transporto priemonę išregistruoja.
-Lengvieji automobiliai (2 minimalus darbo užmokesčiai)*
-Krovininis transportas (3 minimalus darbo užmokesčiai)*
Laikotarpis be draudimo / procentas:
Daugiau nei 14 dienų – 100 proc.
Nuo 4 iki 14 dienų – 50 proc.
Iki 3 dienų – 20 proc.
*2021-01-01 minimalus brutto uždarbis 2.800 zł

 

8. Draudimo sutarčių nutraukimas, performinimas, pratęsimas: Jeigu baigiantis 12 mėn. sutarčiai draudikas neinformuotas apie jos nutraukimą (klientas neinformavo), automatiškai sutartis pratęsiama kitiems 12 mėnesių ir klientas privalo ją apmokėti. Jeigu draudikas neinformuojamas, sutartis baigia galioti, automatiškai nepratęsiama.
Perleidus transporto priemonę kitam savininkui, senas savininkas turi informuoti esamą draudiką apie pasikeitimą per 14 dienų. Automobilio draudimas (sutartis) lieka naujam savininkui. Perleidus transporto priemonę kitam savininkui, informuoja draudiką tas kam paliekama sutartis. Naujas savininkas per 14 dienų turi sudaryti savo vardu naują sutartį.
Jeigu miršta automobilio savininkas sutartis nenutraukiama, o keliauja jos atsakomybė paveldėjusiam transporto priemonę. Sutartis nutraukiame įstatymo numatyta tvarka, juridiniams asmenims po 30 dienų, nebent pristatomi pardavimo dokumentai.
Sutartis nutraukiame įstatymo numatyta tvarka, fiziniams asmenims po 30 dienų, juridiniam po 7 dienų.

 

9. Draudiko atsisakymas mokėti už žalą: 1. Pačiam žalą padariusiam asmeniui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui. 1. Pačiam žalą padariusiam asmeniui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui.
2. Eismo įvykiams, įvykusiems transporto priemonę naudojant oro uostuose, kitose viešam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio teritorijose ar autodromuose sporto varžybose, treniruotėse, parodose ar mokymuose vairuoti. 2. Eismo įvykiams, įvykusiems transporto priemonę naudojant oro uostuose, kitose viešam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio teritorijose ar autodromuose sporto varžybose, treniruotėse, parodose ar mokymuose vairuoti.
3. Už žalą, kilusią dėl karo veiksmų, dėl teroristinių 3. Už žalą, kilusią dėl karo veiksmų, dėl teroristinių
išpuolių, esant branduolinės energijos poveikiui išpuolių, esant branduolinės energijos poveikiui
ar nepaprastajai padėčiai; ar nepaprastajai padėčiai;
4. Už žalą, padarytą vežamam už užmokestį 4. Už žalą, padarytą vežamam už užmokestį
kroviniui ar bagažui, esančiam kaltininko kroviniui ar bagažui, esančiam kaltininko
transporto priemonėje; transporto priemonėje;
5. Už žalą, patirtą netekus grynųjų pinigų, 5. Už žalą, patirtą netekus grynųjų pinigų,
bižuterijos, juvelyrinių bei meno dirbinių, bižuterijos, juvelyrinių bei meno dirbinių,
vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos, vertybinių popierių, dokumentų, filatelijos,
numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų; numizmatikos ar panašių rinkinių arba daiktų;
6. Nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kurie 6. Nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kurie
savo noru buvo žalą padariusioje transporto savo noru buvo žalą padariusioje transporto
priemonėje ir žinojo, jog ta transporto priemonė priemonėje ir žinojo, jog ta transporto priemonė
vogta. vogta.
7. Už gamtos / aplinkos užteršimą.

 

10. Regresas, kai: Yra aplinkybių, kuomet draudikas turi teisę iš žalą padariusio asmens susigrąžinti žalos atlyginimui išmokėtas sumas ar jų dalį (pvz., kai šis vairavo apsvaigęs, pasišalino iš eismo įvykio vietos, žalos padarė tyčia, vairavo neturėdamas tinkamos kategorijos teisės vairuoti, laiku nevykdė pareigos pranešti apie eismo įvykį draudikui, buvo pažeistos esminės sutarties sąlygos)

 

11. Naudingos nuorodos (institucijos): Motorinis Biuras (pl. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych): Motorinis biuras:
https://www.pbuk.pl/ https://www.cab.lt/
Draudimo fondas (pl. Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny)
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=5940797487212632&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=d1c4ltglp_4
Eismo įvykio deklaracija:
https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1512848

 

12. Privalomas civilinis draudimas reguliuojamas: 1. Papildomos sąlygos išvardintos draudimo sutartyje 1. Papildomos sąlygos išvardintos draudimo sutartyje
(pl. Warunki szczegółowe ubezpieczenia w polisie (innym dokumencie)) 2. Bendros draudimo sąlygos
2. Bendros draudimo sąlygos 3. Privalomojo draudimo įstatymas
(pl. Ogólne warunki ubezpieczenia zawarte w odpowiednim akcie prawnym) 4. Civilinis kodeksas
3. Privalomojo draudimo įstatymas 5. Draudimo įstatymas
(pl. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych)
4. Civilinis kodeksas Str. 805-834
(pl. Kodeks Cywilny)
5. Draudimo veiklos įstatymas
(pl. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej)
Privalomo draudimo skirtumai tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių gal ir nežymus, bet AssistPro rekomenduoja atkreipti dėmesį į 5,7,8 išvardintus punktus.