Registruodami komercinę veiklą Lenkijoje galite rinktis iš daugybės įmonių teisinės formų Lenkijoje.

Tačiau kaip pasirinkti tinkamą įmonės teisinę formą?

Įmonių teisinės formos Lenkijoje:

Žemiau pateikiama įmonių teisinės formos Lenkijoje apžvalga.

 

 

Individuali veikla (lenk. jednoosobowa działalność gospodarcza)

             Privalumai:

 1. Fizinis asmuo;
 2. Įkūrimui nereikalaujamas įstatinis kapitalas;
 3. Reikalus asmeniškai tvarko verslininkas;
 4. Nedidelis veiklos mastas;
 5. Visas turtas priklauso verslininkui;
 6. Žemas prestižas.

Trūkumai:

 1. Verslininkas atsako už skolas visu savo turtu;
 2. Atsakomybė už skolas taip pat gali būti taikoma sutuoktiniui.

 

Civilinė teisinė bendrija (lenk. spółka cywilna)

Civilinės teisės pagrindu įsteigta bendrija. Tai nėra įmonė, tačiau partneriai yra verslininkai. Įkuriama tam, kad pasiekti kažkokį sutartyje aprašytą ekonominį tikslą. Kiekvienas iš partnerių turi atskirą įrašą veiklos registre, o įmonė turi savo įmonės kodą ir PVM mokėtojo kodą. Atskirai partneriai yra viso įmonės turto savininkai. Civilinė teisinė bendrija neturi juridinio asmens statuso ir nėra įmonė – tačiau bendrijos partneriai yra verslininkais.

 1. Ne – bendrovė„. Bendrovė nėra atskiras juridinis asmuo. Tokiais subjektais yra tik jos partneriai.
 2. Bendrovė traktuojama kaip atskiras subjektas esant apmokestinimui PVM ir akcizu.
 3.  Vykdant veiklą įmonėje verslininkais yra atskiri partneriai.
 4. Bendrovė neveikia kaip įmonė civilinės teisės prasme. Civilinės teisės partnerystės sutartyje partneriai gali nurodyti įmonės pavadinimą, kuris bus paskelbtas Centriniame ekonominės veiklos registre (lenk. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG).
 5. Bendroji jungtinė turto nuosavybė.
 6. Lygus pelno paskirstymas.

Trūkumai:

 1. Kiekvienas iš partnerių privalo gauti įrašą Centriniame ekonominės veiklos registre (CEIDG),
 2. Juridinio asmens statuso neturėjimas, partneriai negali sudaryti sutarčių su įmone.
 3. Partneriai yra solidariai atsakingi visu savo turtu už bendrovės įsipareigojimus – tiek civilinės, tiek viešosios teisės.
 4. Komplikacijos vykdant transporto veiklą (kiekvienas partneris privalo turėti savo licenciją/leidimą)

 

 

Viešoji bendrija (lenk. spółka jawna)

Komercinės teisės bendrija įsteigta partnerių verslo veiklai vykdyti. Sprendimai priimami vienbalsiai rezoliucijų forma, nėra specializuotų organų, o visi partneriai yra paskiriami tvarkyti bendrovės reikalus ir atstovauti jai. Ši bendrovė tinka vidutinių įmonių valdymui. Bendrovė registruojama Nacionalinio teismo registre (lenk. Krajowy Rejestr Sądowy)

 1. Atskiras teisių ir pareigų subjektas
 2. Kiekvienas iš partnerių gali atstovauti įmonę.
 3. Galimybė išskirti konkretų partnerį iš atstovavimo įmonei.
 4. Visi partneriai yra atsakingi už bendrovės įsipareigojimus visu savo turtu (subsidiarioji atsakomybė),
 5. Ribotas finansavimas, neviršijant partnerių įnašų,
 6. Galimybė laisvai formuluoti sutarčių turinį,
 7. Kiekvienas partneris turi teisę pasidalyti pelną (arba nuostolius) proporcingai sutartyje nustatytoms akcijoms (jei akcijos nėra tiksliai nurodytos, daroma prielaida, kad paskirstymas yra lygus).
 8.  Kiekvienas iš partnerių sumoka pajamų mokestį nuo jam priklausančių pajamų dalies
 9. Bendrovės valdymo organų nėra (t. y. valdyba, stebėtojų taryba, visuotinis susirinkimas).
 10.  Skirta nedidelei veiklai.

Trūkumai:

Atsakomybė visu savo asmeniniu turtu už įmonės įsipareigojimus, jei įsipareigojimai negali būti įvykdyti iš įmonės turto, vadinamoji subsidiarioji atsakomybė.

 

Populiariausios įmonių teisinės formos (rūšys) Lenkijoje:

Komanditinė bendrovė – įmonė, kurios tikslas valdyti verslą kaip savo įmonę. Tai pereinamojo laikotarpio forma tarp bendrijų (civilinės ir viešosios (lenk. cywilna i jawna)) ir kapitalo bendrovių (ribotos atsakomybės bendrovė, akcinė bendrovė (lenk. spółka z.o.o., akcyjna)). Bendrovė neturi juridinio asmens statuso, tačiau turi teisnumą ir veiksnumą atlikti įstatyminius veiksmus (nepilnas juridinis asmuo (lenk. ułomna osoba prawna)). Tai reiškia, kad ji gali būti teisių ir pareigų subjektu (teisnumas) ir atlikti teisinius veiksmus savo veiksmais (asmenų, įgaliotų atstovauti įmonės reikalams, veiksmais).

TIKRASIS NARYS – atsako už įmonės įsipareigojimus visu savo turtu. Tikrojo partnerio atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus buvo formuojama taip pat, kaip ir viešosios bendrijos partnerio atsakomybė. Tikrasis partneris atstovauja bendrijai (valdo bendriją), jeigu iš jo nebuvo atimta ši teisė pagal bendrijos sutartį ar įsiteisėjusį teismo sprendimą.
• KOMANDITORIUS – atsako tik už įsipareigojimus, neviršijančius sutartyje nurodytos sumos, vadinamosios komanditinės sumos, tačiau jis nėra atsakingas už įnašų sumą. Jis gali atstovauti įmonei, bet tik kaip atstovas. Jei jis viršija įgaliojimo taikymo sritį, veikia be jo, taip pat neatskleidžia savo įgaliojimo, jis bus atsakingas už savo veiksmų pasekmes taip pat, kaip ir tikrasis partneris. Komanditorius taip pat be apribojimų atsakys už komanditinės bendrijos įsipareigojimus, kai jo pavardė (įmonė) bus atskleista bendrovės pavadinime (įmonės pavadinimas).

 

Ribotos atsakomybės bendrovė (lenk. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Savarankiškas juridinio asmens statusą turintis subjektas, ir yra labiausiai paplitusi iš įmonių teisinės formų Lenkijoje. Verslininkams, planuojantiems didesnio masto ar didelę riziką keliantį verslą, kapitalo bendrovės, tokios kaip ribotos atsakomybės bendrovė, pasirinkimas paprastai yra daug naudingesnis nei bendrija. Dėl ribotos atsakomybės bendrovės struktūros galima neturėti abejonių, kad reikės atsakyti už įmonės skolas asmeniniu turtu.

Ribotos atsakomybės bendrovės partneriai – gali turėti vieną ar daugiau partnerių, kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, t. y. kitos įmonės. Vienintelė išimtis yra nuostata, kad vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovė negali būti įsteigta tik vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovės.

Įmonės sutartis ir registracija – Ribotos atsakomybės bendrovės sutartis turi būti sudaryta notariniu aktu. Partneriai (partneris) privalo sumokėti įnašą visam įstatiniam kapitalui padengti. Ribotos atsakomybės bendrovės registracija turi būti įrašyta į nacionalinį teismų registrą. Bendrovė įgyja juridinio asmens statusą po registracijos. Įstatinio kapitalo dydis turėtų būti mažiausiai 5.000 zlotų. Akcijos nominali vertė negali būti mažesnė nei 50 zlotų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas, kurių nominalioji vertė yra vienoda arba nevienoda. Akcijos negali būti pasirašomos žemiau jų nominalios vertės. Jei akcija perkama už kainą, didesnę už nominalią, perteklius pervedamas į papildomą kapitalą.

Atsakomybė už įsipareigojimus – įmonė atsako už savo įsipareigojimus visu savo turtu, valdybos nariai gali būti solidariai atsakingi, tačiau tik tuo atveju, jei vykdymas prieš bendrovę pasirodo neveiksmingas. Partneriai neatsako už bendrovės įsipareigojimus. Valdybos nariai gali būti atleisti nuo atsakomybės, jei įrodo, kad laiku pateikė prašymą dėl bankroto arba kad valdyba yra pradėjusi susitarimo procedūras, arba kad pareiškimas dėl bankroto nebuvo pateiktas ir susitarimo procesas nebuvo pradėtas ne dėl jų kaltės, tai yra nepaisant to, kad nebuvo pateikta bankroto paraiška ir nebuvo pradėta susitarimo procedūra kreditorius nepatyrė jokios žalos.

Bendrovės valdyba ir kiti bendrovės organai – atstovauja ir tvarko įmonės reikalus. Valdyboje gali būti vienas ar keli nariai. Valdyba neprivalo būti sudaryta iš partnerių (valdybos funkcijas gali vykdyti asmenys, kurie neturi bendrovės akcijų). Valdyba skiriama ir atleidžiama akcininkų sprendimu (jeigu bendrovės įstatuose nenustatyta kitaip). Neprivalomas organas yra stebėtojų taryba.