Asmenys iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, įskaitant Ukrainos piliečius, gali vykdyti veiklą Lenkijoje, įvykdžius būtinas įstatymų nustatytas sąlygas. Užsienio piliečių verslo vykdymas Lenkijoje galimas, jei:

Užsieniečiai iš ES šalių gali steigti verslą Lenkijoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lenkijos piliečiai. Trečiųjų šalių piliečiams yra taikomi papildomi reikalavimai. Teisės aktas, reglamentuojantis užsienio piliečių verslo vykdymą Lenkijoje, tai 2018 m. kovo 6 d. įstatymas dėl užsienio verslininkų ir kitų užsienio asmenų dalyvavimo ekonominėje apyvartoje Lenkijos Respublikos teritorijoje taisyklių. Pagal šio įstatymo 4 str. 1 ir 2 d. užsieniečiai, tarp kitko, iš Rytų bloko šalių, turintys leidimą nuolat gyventi Lenkijoje, ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba leidimą laikinai gyventi, išduodamą studijų tikslais arba jei užsienietis yra vedęs/ištekėjusi už Lenkijos piliečio gyvenančio Lenkijoje, gali įregistruoti įmonę Lenkijoje pagal įrašą verslo registre. Tokią veiklą taip pat gali vykdyti pabėgėlio statusą turintys užsieniečiai ne iš ES, kuriems taikoma:

 • papildoma apsauga Lenkijoje,
 • laikina apsauga,
 • gautas “pakantumo statuso” leidimas
 • arba jie turi “Lenko kortą” (lenk.Karta Polaka“).

Išimtimi yra galimybė būti verslininku pagal leidimą laikinai gyventi, išduotą tęsti anksčiau Lenkijoje vykdytą veiklą, remiantis įrašu į Centrinį ekonominės veiklos registrą (lenk CEIDG, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Dėl šios priežasties užsienietis, turintis laikiną leidimą gyventi, išduotą dėl kitų aplinkybių nei tęstinė ekonominė veikla Lenkijoje, arba turintis laikiną leidimą gyventi, tačiau neturėdamas jokių šeimos ryšių Lenkijoje, negali vykdyti ekonominės veiklos. Pagal užsienio piliečių verslo vykdymo Lenkijoje nuostatus užsienietis turi atitikti bent vieną iš aukščiau nurodytų įstatymų reikalavimų (jei nori teikti paslaugas šalyje kaip verslą vykdantis fizinis asmuo)

Užsienienio piliečių verslo vykdymas Lenkijoje įmanomas steigiant individualią įmonę?

Taip,  įmanomas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lenkijos piliečiui ir gali įregistruoti įmonę, bet privalo atitikti šias sąlygas:

 • yra Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės pilietis
 • yra kitos šalies pilietis ir, be kita ko, turi:
 1. nuolatinį leidimas gyventi
 2. ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje
 3. laikiną leidimą gyventi, suteiktą, be kita ko, dėl: susijungimo su šeima, teisėtai gyvenančia Lenkijoje, išsilavinimu universitete
 4. pabėgėlio statusą
 5. papildomą apsaugą
 6. leidimą pasilikti dėl humanitarinių priežasčių arba gavus pakantumo statusą
 7. leidimą laikinai gyventi ir yra susituokę su Lenkijos piliečiu, gyvenančiu Lenkijos teritorijoje,
 8. leidimą laikinai gyventi siekiant vykdyti ekonominę veiklą, išduodamą dėl jau vykdomos verslo veiklos tęsimo remiantis įrašu Centriniame ekonominės veiklos registre
 9. laikiną apsaugą Lenkijoje
 10. galiojančią lenko kortą.

 

Užsienio piliečių verslo vykdymas Lenkijoje turitnt ILGALAIKIO REZIDENTO statusą

Tam, kad užsienietis gautų įrašą į centrinį ekonominės veiklos registrą, galima apsvarstyti galimybę kreiptis dėl ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi ES. Laikinas leidimas gyventi išduodamas ne ilgiau kaip 3 metams, tuo tarpu ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi ES su nepertraukiamu buvimu Lenkijoje turi būti suteiktas 5 metams. Penkerių metų buvimas apima visus teisėto ir nepertraukiamo užsieniečio buvimo Lenkijoje ir kitose ES šalyse laikotarpius. Nepertraukiamas buvimo laikotarpis nereiškia, kad užsienietis negali vykti ir aplankyti savo šeimos užsienyje. Buvimo už ES ribų laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai, o visi su išvykimu iš Lenkijos susiję laikotarpiai negali viršyti 10 mėnesių per 5 metus. Todėl verta atsižvelgti į ankstesnio trečiosios šalies piliečio buvimo Lenkijoje ir kitose ES šalyse trukmę siekiant gauti ilgalaikio ES gyventojo statusą ir įmonės registraciją Centriniame ekonominės veiklos registre.

BENDROVĖS FORMA

Šis įstatymas suteikia galimybę užsieniečiams iš trečiųjų šalių vykdyti ekonominę veiklą Lenkijoje be papildomų reikalavimų tik komanditinės bendrijos, komanditinės-akcinės, ribotos atsakomybės bendrovės ir akcinės bendrovės forma. Užsieniečiai taip pat gali įsigyti akcijų kapitalo bendrovėse bei prisijungti prie tokių bendrovių, jei tarptautiniai susitarimai nenustato kitaip. Taigi Ukrainos pilietis gali būti Lenkijos įmonių partneriu įsigydamas jose akcijų, kartu su Lenkijos piliečiu gali sukurti įmonę ir būti jos pirmininku, taigi ji gali būti atstovaujamųjų organų dalis. Tokiu atveju su juo gali būti pasirašyta darbo sutartis ar kita civilinės teisės sutartis, pvz., paslaugų sutartis, kuri bus pagrindu mokėti atlyginimą. Be to, jei užsienietis yra ribotos atsakomybės bendrovės partneris jis gali būti įpareigotas pagal įstatus periodiškai, pakartotinai teikti paslaugas įmonei, už kurias turi teisę gauti atlyginimą. Teisinis tokių veiksmų pagrindas yra Komercinių bendrovių kodekso 176 str. Populiariausia Rytų Europos piliečių įsteigiama įmonė yra ribotos atsakomybės bendrovė.